Studnie betonowe, kanalizacyjne z kręgów betonowych

 
 
   
 
Właściwości
DN 800
DN 1000
DN 1200
DN 1500
DN 2000
 
 

HOME / PRODUKTY / STUDZIENKI KANALIZACYJNE


Studzienki kanalizacyjne z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych mają zastosowanie w systemach kanalizacji sanitarnej,
przemysłowej, deszczowej i ogólnospławnej do łączenia rur w zakresie średnic DN 110 ÷ DN 1000 wykonanych ze wszystkich
dostępnych materiałów stosowanych do budowy sieci kanalizacyjnych.
Asortyment prefabrykowanych elementów do budowy studzienek kanalizacyjnych składa się z następujących rodzajów elementów:

 • Część dolna studzienki - dno, oznaczenie symbolem FS, produkowane w zakresie średnic DN 800 ÷ DN 2000. Podstawy o średnicach: DN 800 ÷ DN 1200 wykonywane są jako elementy betonowe, natomiast DN 1500 i DN 2000 posiadają zbrojenie. Zbrojenie pionowe wykonywane z drutu zbrojeniowego żebrowanego O 8 mm, oplot drut gładki O 5,5 mm. Element denny wykonywany jest w monolicie razem z płytą denną i z wbetonowanymi przejściami szczelnymi w trakcie procesu betonowania. W prefabrykowanym elemencie dna studzienki wykonywane jest wyprofilowane koryto (kineta) w celu ukierunkowania przepływu ścieków. Kineta wyprofilowana jest na wysokości 3/4 średnicy kanału lub wg zamówienia klienta.
 • Elementy pionowe - kręgi, oznaczone symbolem FK. Produkowane w zakresie średnic DN 800 ÷ DN 2000 przeznaczone do budowy komory roboczej i komina włazowego studzienki . Kręgi łączone są z elementami podstawy studzienki oraz pomiędzy sobą za pomocą uszczelek (wg DIN 4034 cz. I) lub na zaprawę montażową (wg DIN 4034 cz. II). Kręgi posiadają fabrycznie zamontowane stopnie złazowe typu U327 PREF EKO lub inne wg zamówienia. Na zamówienie klienta, w kręgach wykonywane są otwory z przejściami szczelnymi (pod kaskady).
 • Zwężki studzienki kanalizacyjnej oznaczone symbolem FZW. Produkowane w zakresie średnic DN 800 ÷ DN 1200. Służą do przykrycia studzienek, na których spoczywa właz kanałowy. W zwężkach zamontowane są stopnie złazowe.
 • Płyty pokrywowe oznaczone symbolem FP. Płyty produkowane są z otworem przystosowanym do włazów kanałowych o średnicy O 625 mm. Na indywidualne zamówienie wykonywane są płyty pokrywowe przystosowane do włazów o większej średnicy np. O 800 mm. Otwory włazowe umieszczone są osiowo nad stopniami złazowymi. Płyty pokrywowe przystosowane do obciążenia ruchem kołowym klasy A zgodnie z PN-85/S-10030 "Obiekty mostowe. Obciążenia".
 • Płyty redukujące oznaczone symbolem FPR. Przeznaczone do redukcji średnicy komory roboczej studzienki do średnicy komina włazowego. Wyposażone fabrycznie w stopnie złazowe.
 • Pierścienie wyrównujące oznaczone symbolem FPD służą do regulacji wysokości osadzenia włazu kanałowego na poziomie jezdni lub gruntu. Produkowane o średnicy DN 625 i wysokościach: 60,80,100 oraz 150 mm. Pierścienie łączone są za pomocą zaprawy betonowej.
Studzienki kanalizacyjne o średnicy DN 800, DN 1000, DN 1200 wykonywane są zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1917. Na wszystkie produkowane elementy studzienek kanalizacyjnych posiadamy Aprobaty Techniczne:
 • COBRTI INSTAL Nr. AT/2003-02-1398
 • IBDiM Nr. AT/2004-04-1791

Konstrukcja i wykonanie

Studzienki kanalizacyjne wykonane są jako wyroby budowlane, przeznaczone do wbudowania w sieci kanalizacyjnej, w odpowiednio przygotowanym i odwodnionym wykopie. Studzienki spełniają podstawowe wymagania w stosunku do obiektów budowlanych, określonych w odrębnych przepisach, dotyczących:

 • bezpieczeństwa konstrukcji
 • bezpieczeństwa użytkowania
 • odpowiednich warunków BHP oraz ochrony środowiska

Izolacje przeciwwilgociowe i antykorozyjne

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na zewnątrz studzienki nie jest wymagane. W agresywnym środowisku gruntowo-wodnym należy wykonać izolację antykorozyjną. Izolację należy zaprojektować indywidualnie w zależności od agresywności środowiska.

Posadowienie studzienek

Posadowienie studzienek należy zaprojektować indywidualnie w dostosowaniu do miejscowych warunków gruntowo-wodnych. Obliczenia statyczne i projektowe należy przeprowadzać zgodnie z wymogami norm przedmiotowych.

Wytyczne realizacji

ów gruntowo-wodnych oraz możliwości wykonawczych i uzgodnień z inwestorem. Studzienki należy montować w przygotowanym, odwodnionym wykopie, bezpośrednio w gruncie rodzimym, podsypce piaskowej, podłożu betonowym lub fundamencie, w zależności od warunków gruntowo-wodnych. Sposób posadowienia powinien być określony w projekcie budowlano-konstrukcyjnym.


 
   
   
Producent rur betonowych, betonowe prefabrykaty oraz prefabrykowane elementy, Komory startowe, Kręgi betonowe, studnie - producent, Rury betonowe kanalizacyjne, żelbetowe, Kanalizacyjne studnie betonowe z kręgów betonowych, Wpusty kanalizacyjne, uliczne betonowe, Zbiorniki betonowe, żelbetowe prefabrykowane