Zbiorniki prostopadłościenne

Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania

Żelbetowe zbiorniki na ścieki i osady FABET® przeznaczone są do budowy urządzeń technologicznych związanych z oczyszczaniem ścieków i przeróbką osadów takich jak: bezodpływowe zbiorniki na ścieki, osadniki i piaskowniki, osadniki gnilne, zbiorniki biologiczne oczyszczalni ścieków, separatory benzyn i olejów mineralnych oraz tłuszczów, zbiorniki do budowy innych urządzeń technologicznych związanych z gospodarką wodną, oczyszczaniem ścieków lub przeróbką osadów. Żelbetowe zbiorniki na ścieki i osady FABET® przewidywane są do posadowienia w gruncie o nośności nie mniejszej niż 100 kPa. Poziom wody gruntowej nie może być wyższy niż 1,4m od p.p.t., pod warunkiem obciążenia zbiornika gruntem. Konstrukcje te mogą być montowane: w obszarach ruchu pieszego, na terenach parkingowych utwardzonych, na zewnątrz budynków, w pasie jezdni - przy dostosowaniu klasy obciążenia do miejsca przeznaczenia. Maksymalna głębokość posadowienia wynosi 8 m. Zbiorniki wymagające posadowienia na większych głębokościach wymagają dodatkowych obliczeń statyczno-wytrzymałościowych.

Zbiorniki mogą być stosowane bez specjalnego zabezpieczenia w warunkach oddziaływania środowiska chemicznego, agresywnego korozyjnie - klasa ekspozycji XA3. W przypadku zastosowania zbiorników prostopadłościennych FABET®, jako obudowy separatorów zgodnych z PN-EN 858-1:2005+A1:2007 „Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna)”. Część 1: zasady projektowania, właściwości użytkowe i badania, znakowanie i sterowanie jakością. Można zrezygnować z powłok wewnętrznych, co potwierdzone jest badaniami odporności chemicznej betonu przeprowadzonymi w laboratorium CTB przy Politechnice Rzeszowskiej, zgodnie z pkt 8.1.4.1 normy tj. odporność chemiczną sprawdzono przez zanurzenie trzech próbek w następujących czterech cieczach próbnych:

 • woda odmineralizowana o temperaturze 40±2 °C
 • olej napędowy o temperaturze 23±2 °C
 • paliwo nie etylizowane o temperaturze 23±2 °C
 • mieszanina o temperaturze 40±2 °C w składzie:
  - 90% wody odmineralizowanej
  - 0,75% wodorotlenku sodowego
  - 3,75 % ortofosforanu sodowego
  - 0,50 % (meta) krzemianu sodowego
  - 3,25 % węglanu sodowego
  - 1,75 % metafosforanu sodowego

Do badań pobrano próbki z betonu o podwyższonej odporności chemicznej tj. betonu produkowanego na bazie cementu siarczanoodpornego SR. Każda próba trwała 1000 h. Po próbach zanurzeniowych próbki spłukane wodą, suszone w powietrzu o temperaturze 20±3°C przez 24 h i następnie sprawdzone na zgodność z wymaganiami podanymi w pkt 6.2.7.1 normy (beton z powłoką i/ lub bez powłoki, badany zgodnie z 8.1.4.1, powinien spełniać wymagania podane w 6.2.2). Punkt 6.2.2 normy: Minimalna wytrzymałość betonu na ściskanie powinna być klasy C 35/45 zgodnie z PN-EN 206:2014-04. Próbki poddane badaniu osiągnęły wartość powyżej 80 MPa.

Właściwości użytkowe zbiorników prostopadłościennych

Rysunek zbiornika prostopadłościennego FABET®

 

ZESTAWIENIE ZBIORNIKÓW PROSTOPADŁOŚCIENNYCH

ZESTAWIENIE PŁYT POKRYWOWYCH ZBIORNIKÓW PROSTOPADŁOŚCIENNYCH

Załadunek i rozładunek

Podnoszenie i ustawianie prefabrykatów na środku transportowym oraz rozładunek powinny być wykonywane przy użyciu urządzeń zmechanizowanych o udźwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementów.

Prefabrykaty transportowane przy użyciu żurawi lub suwnic powinny być podwieszane za pomocą specjalnych zawiesi zapewniających właściwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i równomierne rozłożenie sił na poszczególne cięgna.

Wszystkie czynności związane z transportem i składowaniem należy przeprowadzać zgodnie z przepisami BHP.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj

Close