ZBIORNIKI MODUŁOWE
Żelbetowe zbiorniki modułowe DN 5600 produkowane przez FABET® spełniają wymagania zawarte w Aprobacie Technicznej wydanej przez Instytut  Badawczy Dróg i Mostów. Przeznaczone są do stosowania jako podziemne zbiorniki do magazynowania i czasowej retencji wody lub ścieków w systemach kanalizacyjnych i systemach odwadniania dróg, parkingów, obiektów inżynierskich i obszarów związanych z inżynierią komunikacyjną. Mogą być wykorzystywane w inżynierii komunikacyjnej jako podziemne zbiorniki przeciwpożarowe.

Zakres stosowania w inżynierii komunikacyjnej zgodnie z zapisami w Aprobacie Technicznej wydanej
przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów:
Zbiorniki składają się z elementów zamykających: półokrągłych lub prostych, segmentów przedłużających (typ U) wraz
z płytami pokrywowymi. Jest to system elementów, umożliwiających budowę zbiorników o różnej pojemności
od kilkudziesięciu m3 do kilku tysięcy m3.

Modułowa zabudowa pozwala na konfigurację zbiornika dostosowaną do konkretnych warunków zabudowy. Na dnie zbiornika
montowane są również ścianki wsporcze, biegnące wzdłuż jego osi.

Szczelność połączeń pomiędzy pionowymi elementami zbiornika gwarantują zastosowane wysokiej jakości uszczelki na bazie
kauczuku butylowego oraz łączniki mechaniczne. W elementach zamykających i segmentach przedłużających (typ U)
wykonywany jest monolityczny skos w miejscu połączenia ściany bocznej z dnem, co eliminuje występowanie skamieliny
osadowej.

W zależności od przeznaczenia i agresywności środowiska, zewnętrzne lub wewnętrzne powierzchnie zbiorników modułowych
mogą być pokryte powłoką zabezpieczającą, np. warstwą hydroizolacyjną.

Każdorazowe zastosowanie żelbetowych zbiorników modułowych powinno opierać się na projekcie budowlanym,
uwzględniającym przewidywane obciążenie wg PN-S-10030:1985 lub PN-EN 1990 i PN-EN 1991-2, przeznaczenie obiektu oraz
warunki hydrogeologiczne związane z lokalizacją obiektu.

Zbiorniki należy montować w przygotowanym, odwodnionym wykopie, na warstwie z chudego betonu wykonanej na
odpowiednio zagęszczonym gruncie nośnym lub odpowiednio zagęszczonym zgodnie z wytycznymi producenta.
Obsypkę i nadsypkę należy wykonać z gruntów dopuszczonych do stosowania w budownictwie drogowym,
ujętych w PN-S-02205:1998 i zgodnych z wytycznymi producenta, w sposób określony w projekcie budowlano-konstrukcyjnym.
drogi publiczne: bez ograniczeń
drogi wewnętrzne:  bez ograniczeń
drogowe obiekty inżynierskie: bez ograniczeń
kolejowe obiekty inżynierskie: bez ograniczeń.
PRZYKŁADOWE ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ZBIORNIKA MODUŁOWEGO - FABET®
FABET® zapewnia dostarczenie elementów zbiorników na budowę własnym transportem ponadnormatywnym
oraz kompleksową usługę montażu zbiorników.
Zbiorniki modułowe montowane jako zbiorniki przeciwpożarowe spełniają wymagania normy PN-82/B-02857:2017:04 „Ochrona
przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpożarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogólne”. Służą do magazynowania wody do
celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożarów. Dobór wielkości zbiornika zależy od wymaganej ilości wody do
celów przeciwpożarowych. Nominalna pojemność przeciwpożarowego zbiornika powinna wynosić co najmniej 50 m3.

Wyposażenie standardowego zbiornika przeciwpożarowego:
◼ drabinki złazowe umożliwiające zejście na dno zbiornika
◼ włazy żeliwne lub żeliwno-betonowe wg PN-EN 124
◼ przewody  ssawne DN 110 wykonane  ze stali nierdzewnej  zabezpieczone na wlocie koszem ssawnym z zaworem
zwrotnym, górna część przewodu zakończona nasadą strażacką typu 110 w ilości:
jeden przewód ssawny, dla zbiorników o pojemności do 15 m3
dwa przewody ssawne, dla zbiorników o pojemności powyżej 150 m3 do 300 m3
trzy przewody ssawne, dla zbiorników o pojemności powyżej 300 m3
◼ rura wentylacyjna ze stali nierdzewnej DN 100
◼ zawór pływakowy służący do regulacji poziomu wody w zbiorniku
◼ przewód umożliwiający odprowadzenie nadmiaru wody
◼ tabliczka informacyjna z określoną pojemnością zbiornika.

Przy przeciwpożarowym zbiorniku wodnym należy przewidzieć stanowisko czerpania wody przy każdej nasadzie ssawnej
punktu poboru wody, w sposób umożliwiający postój samochodu pożarniczego o długości 12 m i szerokości co najmniej 4 m.
Stanowisko czerpania wody powinno znajdować się w odległości nie większej niż 2 m od punktu poboru wody ze zbiornika
(miejsca wyprowadzenia ze zbiornika przewodów ssawnych). 

Zaleca się, aby przeciwpożarowe zbiorniki wodne podziemne były zlokalizowane pod trawnikami lub placami. Jeżeli zbiornik
zlokalizowany jest pod placem, po którym odbywa się ruch pojazdów, należy zapewnić możliwość ruchu i postoju pojazdów o
masie całkowitej co najmniej 20 ton.

Należy dopilnować, aby w zbiorniku znajdował się dostateczny, nienaruszalny poziom wody do celów gaśniczych. Po
ewentualnym całkowitym opróżnieniu zbiornika jego ponowne napełnienie nie powinno trwać dłużej niż:
◼ 48 godzin w przypadku 100 % napełnienia zbiorników o pojemności do 100 m3
◼ 48 godzin w przypadku 50 % napełnienia zbiorników o pojemności powyżej 100 m3
◼ 72 godziny w przypadku 100 % napełnienia zbiorników zasilanych z innych źródeł niż sieć wodociągowa 
Zbiorniki retencyjne FABET® produkowane są jako żelbetowe zbiorniki modułowe składane z elementów końcowych
półokrągłych oraz segmentów przedłużających, w ilości zależnej od wymaganej pojemności, wraz z pokrywami. Modułowa
zabudowa pozwala na konfigurację zbiornika dostosowaną do konkretnych warunków zabudowy. Elementy zbiornika
produkowane są z betonu o wysokich parametrach jakościowych w klasie C45/55 o trwałości odpowiednej do stosowania we
wszystkich klasach ekspozycji wg PN-EN 206:2014-04. Połączenie segmentów ze sobą wykonywane jest przy użyciu
systemowych łączników mechanicznych. Szczelność połączeń gwarantuje zastosowanie wysokiej jakości uszczelki na bazie
kauczuku butylowego.

Wyposażenie standardowego zbiornika retencyjnego:
Zbiorniki modułowe objęte są Aprobatą Techniczną IBDiM, mogą być wykorzystywane w inżynierii komunikacyjnej jako
podziemne zbiorniki retencyjne. Zadaniem tego rodzaju zbiorników jest magazynowanie wody w okresach jej nadmiaru w celu
wykorzystania w innym okresie, gromadzenie wód na potrzeby ludności i przemysłu, ochrona przed zalaniem danego terenu,
wykorzystanie w celach irygacyjnych, przeciwpożarowych.

Każdorazowe zastosowanie żelbetowych zbiorników modułowych powinno opierać się na projekcie budowlanym,
uwzględniającym przewidywane obciążenie, przeznaczenie obiektu oraz warunki hydrogeologiczne.
Zbiorniki retencyjne FABET® mogą być stosowane w terenach zielonych jak również na obszarach poddawanych dużym
naciskom od kół - np. lotniskach.
włazy żeliwne lub żeliwno-betonowe wg PN-EN 124
drabinki złazowe umożliwiające zejście na dno zbiornika
rura wentylacyjna ze stali nierdzewnej DN 100
przejścia szczelne
nadbudowy.
*Możliwość rozbudowy zbiorników do uzyskania dowolnej pojemności.
Podnoszenie i ustawianie prefabrykatów na środku transportowym oraz rozładunek powinny być wykonywane przy użyciu
urządzeń zmechanizowanych o udźwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementów.

Prefabrykaty transportowane przy użyciu żurawi powinny być podwieszane za pomocą specjalnych zawiesi zapewniających
właściwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i równomierne rozłożenie sił na poszczególne cięgna.
Wszystkie czynności związane z transportem i składowaniem należy przeprowadzać zgodnie z przepisami BHP.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.