KONTAKT Z ADMINISTRATOREM 

Administratorem danych jest Fabet Sp. z o.o., ul. Gorańska 17A, 62-561 Ślesin

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH 

W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione. 

Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.  

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA 

 • Zbieranie danych w związku z realizacją sprzedaży, zamówień, usług i zleceń  

Administrator przetwarza dane osobowych klientów w związku z oferowanymi usługami, w celu przyjęcia zamówienia jego realizacji i rozliczenia. Administrator jest obowiązany do prowadzenia rachunkowości, przez co ciążą na nim także obowiązki podatkowe. Ponadto Administrator ma prawo do dochodzenia z tytułu prowadzonej działalności, dochodzenia roszczeń i ochrony praw, promocji produktów własnych oraz badanie jakości świadczonych usług. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit b, c oraz f RODO*).

 • Korespondencja e-mailowa oraz tradycyjna 

W przypadku kierowania do Administratora korespondencji e-mailowej lub drogą tradycyjną, niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczy ta korespondencja. 

Podstawą prawną przetwarzania jest realizacja umowy i uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit b i f RODO*). Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych oraz innych informacji i ujawniana jedynie osobom upoważnionym.

 • Rekrutacja 

W ramach procesów rekrutacyjnych, Administrator oczekuje przekazywania danych osobowych (np. w CV lub życiorysie) jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa pracy. W związku z tym, nie należy przekazywać informacji w szerszym zakresie. W razie, gdy przesłane aplikacje będą zawierać tego rodzaju dodatkowe dane, Administrator uzna, że kandydat wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu rekrutacyjnym. 

Dane osobowe kandydatów są przetwarzane w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO* w związku z przepisami Kodeksu pracy). Jeżeli Administrator nie prowadzi postępowania rekrutacyjnego, możemy przetwarzać Twoje dane tylko na podstawie przekazanej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO*). Aplikacje podlegają ocenie w zakresie spełnienia wymagań przez kandydata. Dokumenty osób nie spełniających wymagań są usuwane na bieżąco, w przypadku pozostałych osób aplikacje mogą być przechowywane maksymalnie przez rok od dnia dostarczenia w celach prowadzenia obecnych i przyszłych rekrutacji, następnie są usuwane z nośników elektronicznych oraz dokumenty tradycyjne niszczone za pomocą niszczarek.

 • Zbieranie danych w relacjach biznesowych,

W związku z prowadzoną działalnością, Administrator zbiera dane osobowe także w innych przypadkach – np. współpracą z partnerami biznesowymi ( np. dane osób odpowiedzialnych po stronie partnera za wykonywanie umowy). Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO*), polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością. 

 • Przetwarzanie danych w systemach informatycznych 

Dane osobowe są przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, czy stron internetowych.

 • Przetwarzanie danych w systemie monitoringu wizyjnego na terenie siedziby firmy

Firma Fabet Sp. z o.o. prowadzi na terenie siedziby w Ślesinie ul. Gorańska 17A oraz Koninie ul. Zakładowa 15, monitoring wizyjny. Kamery monitoringu znajdują się na terenie wokół obiektów oraz na halach produkcyjnych. Monitoring prowadzony jest na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO* naszym prawnie uzasadnionym interesem jest stosowanie monitoringu w celu poprawy bezpieczeństwa oraz ochrony mienia i kontrola produkcji. Nagraniu podlega wyłącznie wizja.

ODBIORCY DANYCH 

W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, są one ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności: dostawcom odpowiedzialnym za dostarczanie i obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi prawne, księgowe, audytowe. Ponadto dane osobowe mogą być również ujawniane właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY 

Administrator informuje, że nie przekazuje danych osobowych do państw spoza EOG. 

POZYSKIWANIE DANYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ

W celu oceny wiarygodności płatniczej, możemy pozyskiwać Państwa dane z innych źródeł, w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, w przypadku, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – np. ze względów bezpieczeństwa, marketing, badanie jakości – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. W przypadku, gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane będą przetwarzane do momentu jej rozwiązania, a następnie przez okres wskazanym w powszechnie obowiązujących przepisach. 

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie na potrzeby prowadzonych postępowań przez sądy lub inne organy państwowe. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane. 

UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień: 

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej 
 • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)  

Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć: 

 • w formie pisemnej na adres: Fabet Sp. z o.o., ul. Gorańska 17A, 62-561 Ślesin lub adres korespondencyjny do biura handlowego Konin, ul. Zakładowa 15; 

POZOSTAŁE INFORMACJE 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów wskazanych powyżej. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało nie zrealizowaniem celu, dla którego miały być przetwarzane. Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania. 

* RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj

Close